177_0001.htm178_0001.htm179_0001.htm100_0001.htm 176.1 KULTURA, OBRAZOVANJE, NAUKA VIJESTI SARAJEVO, 16. januara Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić donijela je Odluku o izmjeni Nastavnog plana za osnovnu školu u dijelu koji se odnosi na naziv nastavnog predmeta Bosanski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost Srpski jezik i književnost.  U nastavnom planu i programu za osno- vnu školu odobrenu od strane Ministar- stva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a mijenja se naziv predmeta. Naziv nasta- vnog predmeta Bosanski jezik i knjiže- vnost Hrvatski jezik i književnost Srpski jezik i književnost mijenja se i glasi Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost , stoji u odluci.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca