111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 111.1 BANJA LUKA, 18. novembra Članovi Saveza logoraša Bosne i Herce- govine, bivši logoraši i njihove poro- dice danas su obilježili 25 godina od početka raspuštanja logora  Manjača  na planini Manjača kod Banjaluke. Kroz logor je prošlo oko 5.000 logora- ša, civila bošnjačke i hrvatske nacio- nalnosti. Oni su držani u krajnje nehumanim uvjetima, u štalama koje su prije toga korištene za smještaj stoke. Svakodnevno su tučeni i zlostavljani. U ovom logoru, kao i prilikom transpo- rta logoraša do logora i iz logora ubijeno je oko 80 logoraša.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca