111_0002.htm120_0001.htm121_0001.htm122_0001.htm100_0001.htm 111.1 SARAJEVO, 23. oktobra Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, usvojila informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o pregovorima za zaključenje kolektivnog ugovora za pod- ručje telekomunikacija u FBiH s prije- dlogom izmjene Zaključka Vlade FBiH od 29. jula 2020. U tom zaključku mijenja se tačka 2. i glasi da  Vlada FBiH predlaže da se upravama javnih preduzeća BH Telecom d. d. Sarajevo i JP Hrvatske telekomunika- cije d.d. Mostar da mogućnost da sa si- ndikatima koji djeluju u njihovim komp- anijama ispregovaraju i zaključe takoz- vane kolektivne ugovore kod poslodavca i to svaka za sebe, u skladu sa Zakonom o radu,na period do 12 mjeseci.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca