111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 113.1 SARAJEVO, 17. januara Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvo- jila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim instituci- jama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama. Vlada je pozvala i vlade kantona, gradove i općine da podrže i pridruže se ovoj inicijativi.

prethodna
<<  1  >>
slijedeca