114_0002.htm111_0001.htm112_0001.htm113_0001.htm100_0001.htm 114.1 SARAJEVO, 26. septembra Prekinuta je sjednica Predstavničkog doma Federalnog parlamenta, na kojoj nije usvojen dnevni red. Zastupnik SDP-a BiH Damir Mašić podnio je dvije inicijative na današnjoj sjed- nici Predstavničkog doma Federalnog parlamenta. Jedna inicijativa odnosi se na stanje u Kliničkom centru Univerzi- teta u Sarajevu. Druga inicijativa od- nosi se na brisanje svih etničkih od- rednica iz naziva javnih preduzeća, koja su u nadležnosti Vlade Federacije i preduzeća sa većinskim državnim kapi- talom kojima upravlja Federalna vlada. To se prvenstveno odnosi na preduzeća Elektroprivreda HZHB i Hrvatske teleko- munikacije Mostar.

prethodna
<<  1, 2  >>
slijedeca