144_0004.htm145_0001.htm146_0001.htm147_0001.htm100_0001.htm 144.3 DNEVNI LIST 16.9. Dodatni problem za EP BiH može nastupi- ti kada Europska unija zemljama Zapa- dnog Balkana uvede takse za emisije stakleničkih plinova jer će tada MWh proizveden na ugalj biti sve manje ko- nkurentan na tržištu električne energi- je. A, upravo je ugalj primarni ene- rgent za proizvodnju električne energi- je u FBiH. Također, brojne studije rađene prote- klih godina jasno su detektirale da je potrebno intenzivno ulagati u obnovlji- ve izvore energije (hidro, vjetar, sunce...) jer nije za očekivati da će korištenje uglja za proizvodnju ele- ktrične energije na postojeći način imati perspektivu u Europi u drugoj po- lovini 21. stoljeća.

prethodna
<<  1, 2, 3, 4, 5  >>
slijedeca